Estudis sociodemogràfics de la població de 50 i més anys

Els nostres estudis permeten delimitar els diferents perfils de condicions i qualitat de vida de la població de 50 i més anys.

A partir del paradigma de l’envelliment actiu oferim un ampli camp d’estudi que inclou totes les vessants de la vida quotidiana de les persones grans,d es de les seves limitacions i problemàtiques a les seves capacitats i expectatives. Així, abordem el disseny dels estudis sobre  necessitats i problemàtiques socials, i també sobre les relacions personals, l’accés a la informació, els hàbits generals de compra, la utilització de les noves tecnologies, la valoració dels principals serveis i equipaments públics, la seva visió sobre el seu entorn territorial, entre d’altres.

Els resultats dels estudis sociodemogràfics permeten orientar la planificació estratègica, el disseny de plans d’acció territorial i l’avaluació de serveis i equipaments públics.