Avaluacions de la qualitat percebuda i la satisfacció

La formulació de polítiques i serveis exitosos es fonamenta, entre d’altres factors, en el coneixement rigorós dels aspectes més rellevants dels interessos personals del públic objectiu.

La nostra especialització en l’àmbit de l’envelliment, així com la nostra capacitat investigadora ens permet emprar les tècniques qualitatives i quantitatives més adequades per obtenir resultats fiables amb el menor cost possible.