Educació Mèdica

Programa Interuniversitario de Postgrado en Educación Médica (PIPEM)

Presentació

Els professionals de les ciències de la salut tenen un paper fonamental en el manteniment de la salut, en la prevenció de les malalties i en el tractament de les mateixes. Exercir la seva professió de forma adequada i competent depèn entre altres factors, de la qualitat de la formació rebuda en les diferents etapes del seu continuum educatiu, grau, postgrau, formació especialitat i desenvolupament professional continu, i aquesta depèn al seu torn de la preparació i formació dels docents implicats que els permeti assumir les seves tasques de manera professional.

En l'àmbit espanyol, en els últims temps, hem assistit a l'aparició de normes legals que sens dubte potenciaran el desenvolupament professional en aquest àmbit. En el cas del professorat universitari, al RD 1312/2007 d'acreditació per a l'accés a cossos docents, es reconeixen fins a 40 punts per mèrits relacionats amb l'activitat docent.

Per als docents de la formació especialitzada, en el RD183/2008 es contemplen els mèrits docents en els processos d'acreditació dels tutors.

El que subjau a tot això, és un major reconeixement de la funció docent i tendir cap a una professionalització de la mateixa.

En l'àmbit internacional, aquesta tendència és encara més evident, atès que s'ha posat en marxa programes de reconeixement i d'acreditació de la funció docent per societats científiques de prestigi mundial com la World Federation for Medical Education (WFME) d'acord amb estàndards clarament definits i generalment acceptats.

Sent els principis fonamentals de l'educació mèdica comuns i generals i per això aplicables a qualsevol dels nivells del continuum educatiu ia qualsevol entorn geogràfic, el Programa Interuniversitari de Postgrau en Educació Mèdica (PIPEM), dirigit a professionals de les ciències de la salut i impartit en castellà, ofereix una magnífica oportunitat per adquirir les competències necessàries per dur a terme adequadament les funcions docents, independentment del nivell i país en què s'hagin de realitzar.

Direcció i coordinació

Director acadèmic: Jordi Palés Argullós. Catedràtic de Fisiología. Departament de Ciències Fisiològiques I. Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona.

Director Tècnic: Josep Roma Millan. Cap de Servei de Formació de l'Institut d'Estudis de la Salut.

Coordinadora: Maria Nolla Domenjó. Directora Adjunta de la Fundació Doctor Robert-UAB.

Requisits d'accés

Metges i altres professionals de les ciències de la salut que tenen funcions relacionades amb la docència en qualsevol dels nivells educatius: grau, postgrau, formació especialitzada i desenvolupament professional continu.

 

Activitats formatives

Programa Interuniversitario de postgrado en Educación Médica (PIPEM)

PIPEM M 1. Introducción a la Educación Médica

PIPEM M 2. Planificación docente

PIPEM M 3. Estrategias y metodologías educativas en Educación Médica

PIPEM M 4. El aprendizaje basado en problemas

PIPEM M 5. Formación online

PIPEM M 6. Calidad en Educación Médica

PIPEM M 7. Comunicación en Educación Médica

PIPEM M 8. Dinámica de grupo, liderazgo. Gestión de conflictos

PIPEM M 9. Principios de la Evaluación

PIPEM M10. Evaluación de conocimientos y de capacidad de razonamiento (es necesario haber cursado el módulo 9)

PIPEM M11. Las Simulaciones en Educación Médica (es necesario haber cursado el módulo 9)

PIPEM M12. Evaluación de la practica profesional (es necesario haber cursado el módulo 9)

PIPEM M13. Estrategias de evaluación en Educación Médica (sólo para alumnos de master)

PIPEM M14. Investigación en Educación Médica

PIPEM M15. Profesionalismo

 

Experts de l'àrea

Jordi Palés Argullós. Catedràtic de Fisiologia. Departament de Ciències Fisiològiques I. Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona.

Maria Nolla Domenjó. Directora Adjunta de la Fundació Doctor Robert-UAB.

Josep Roma. Cap del Servei de Formació de l'Institut d'Estudis de la Salut (IES).

 

Activitats realitzades

Aprendre en la virtualitat

Formació de formadors

Avaluació de programes de formació en salut

Seminaris d'adaptació a l'EEES per a la Facultat de ciències de salut i el benestar (FCSiB)