Gestió de la formació

La posada en marxa d'una activitat de formació necessita de suport a diferents nivells més enllà dels estrictament pedagògics.

La Fundació Salut i Envelliment disposa dels recursos, les competències i l'experiència necessaris per poder gestionar qualsevol tipus de programa de formació des de la planificació fins al seu tancament, tant en la modalitat presencial com online:


  • Gestió acadèmica: es realitzen els tràmits legals i administratius que cal seguir per acreditar les activitats de formació, tant a la Universitat Autònoma de Barcelona ( títols oficial i propis) com al Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries.

    Es garanteix que els alumnes compleixin amb tots els requisits per desenvolupar l'activitat de formació. Es coordinen serveis de recursos diversos: aules, materials, càterings, sistemes audiovisuals, etc.. Es fa el seguiment d'activitats formatives donant suport a la seva implementació. Es recull l'opinió dels diferents agents implicats (alumnes, professors, coordinadors, etc.). A més al llarg de tot el procés es fa l'atenció a alumnes i professors. Finalment es realitzen els tràmits necessaris per obtenir títols o certificats acreditatius.

  • Gestió econòmica: es realitzen propostes de pressupost a partir dels criteris proporcionats per la direcció de l'activitat de formació. Es gestionen els cobraments de matrícules i donacions o aportacions de patrocinadors o sponsors, així com els pagaments dels honoraris dels serveis docents i altres factures que es generin. Es fa un seguiment de la despesa a partir del pressupost inicial i finalment es fa un tancament econòmic un cop finalitzada l'acció formativa.

  • Gestió tecnològica: s'ofereixen serveis de disseny web i de formularis online per a la difusió i com a suport a les matrícules i avaluacions de les activitats de formació.

    En modalitats totalment online o semipresencials, es disposa de diferents entorns virtuals d'aprenentatge, que es poden adaptar al client tant en la seva imatge institucional com amb les prestacions que es necessitin. A més es dóna suport tecnològic als diferents actors implicats, alumnes, professors, coordinadors, tutors, etc.