Recerca per a pacients

La visió de pacients i ciutadans

La Fundació Salut i Envelliment integra dins l'àrea de recerca una línia centrada en les prioritats i necessitats dels pacients i una altra destinada a conèixer la visió dels professionals sanitaris i agents de salut. Amb una trajectòria consolidada de més de 10 anys, la FJL s'ha distingit per l'aportació de coneixement científic en relació a la participació dels pacients en les decisions relatives a la seva salut i la perspectiva que aquests poden fer per millorar els serveis sanitaris. Per a això ha utilitzat metodologia quantitativa a través d'enquestes d'opinió, així també com a metodologia qualitativa per mitjà de grups de discussió, entrevistes semi-estructurades o la implementació de metodologia Delphi o de Jurat ciutadà.

Objectius

 • Investigar sobre la visió de pacients i ciutadans en relació a la salut ia la sanitat. Proposar i promoure estratègies de millora i recomanacions que puguin aportar qualitat en el procés d'atenció sanitària.
 • Treballar al costat dels professionals de la salut en l'elaboració de nous estàndards de qualitat amb intervencions més efectives i centrades en el pacient.
 • Generar participació no només de persones afectades per una determinada patologia, sinó de la societat en general en temes de salut i sanitat.

Línies de recerca

Les línies de recerca de la Fundació Salut i Envelliment assumeixen els següents desafiaments estratègics:

 • Conèixer i avaluar l'experiència de pacients i ciutadans: La recerca i la utilització de diferents metodologies permet identificar i comprendre les experiències i prioritats dels pacients relacionades amb la salut
 • Liderar iniciatives promotores de canvi: El treball de recerca al costat de professionals sanitaris permet incorporar la perspectiva dels pacients i ciutadans per millorar la qualitat dels serveis assistencials
 • Construir una base d'evidència en experiències individuals i col·lectives per aportar informació de qualitat a la política sanitària: La promoció d'accions i estratègies innovadores permet respondre a les necessitats plantejades pels afectats, els seus cuidadors i els ciutadans que utilitzen els serveis de salut

Àrees d'estudi

 • Participació dels ciutadans en temes de salut
 • Preferències i necessitats de pacients i cuidadors
 • Visió dels professionals sanitaris
 • Competències en salut o "Health Literacy"

La investigació psicosocial, un valor afegit

La investigació psicosocial aporta un valor afegit donat que:

 • Aporta la visió i valors d'un determinat sector
 • Posa en evidència les necessitats dels afectats i dels seus familiars i cuidadors
 • Ajuda a avaluar serveis sanitaris
 • Indica prioritats i preferències dels afectats
 • Proposa estratègies de millora
 • Protagonitza el canvi
 • Augmenta la consciència i responsabilitat envers la salut

Què podem oferir

 • Investigació qualitativa
 • Enquestes d'opinió
 • Metafòrums o panells d'experts
 • Productes i serveis multimèdia
 • Recerca a través de xarxes socials i a Internet

La Fundació Josep laporte aplica la recerca per a:

 • Dissenyar productes i serveis multimèdia
 • Desenvolupar materials educatius per a pacients
 • Formar professionals sanitaris i pacients