Valors, expectatives i necessitats de ciutadans i pacients

La Fundació té una àmplia experiència en una línia de recerca centrada en conèixer els valors, les expectatives i les necessitats de pacients i ciutadans, tant a través de metodologies quantitatives (enquestes d'opinió pública, anàlisis prospectius Delphi, etc) com de metodologies qualitatives (entrevistes en profunditat, exploratòries o semi-estructurades, grups focals, grups de discussió, jurats ciutadans, etc).

Els objectius d'aquesta línia de recerca són:

  • Promoure la incorporació dels valors, les expectatives i les necessitats de pacients i ciutadans en la determinació de prioritats en les polítiques de salut.
  • Proposar i promoure estratègies, recomanacions i plans d'acció que puguin contribuir a millorar la qualitat de l'atenció sanitària.
  • Treballar al costat dels professionals de la salut en l'elaboració de nous estàndards de qualitat amb intervencions més efectives i centrades en el pacient.

Podeu veure més informació a la secció Pacients i Ciutadans.